జాతీయ స్థాయిలో112 ర్యాంకు ను సాధించిన చిత్తూరు నగరము.